A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


    Průmyslovým vzorem je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, např. tvar láhve, postele, etiketa, tiskopis apod. Podmínkou zápisu je novost provedení a individuální povaha.
    Průmyslovým vzorem není takové řešení, které spočívá v technickém a konstrukčním řešení, přenesení známé vnější úpravy na výrobek jiného druhu, zvětšení nebo zmenšení známé úpravy výrobku, změna materiálu pro vnější úpravu, vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštním porovnání a barva, není-li ji užito ve spojení s tvarem, s obrysem nebo kresbou, architektonická řešení stavby, stejně jako počítačové programy.
    Maximální doba ochrany je maximálně 25 let. Vztahy upravuje zákon č. 207/2000 Sb.


    OCHRANA DESIGNU - v oblasti průmyslových vzorů zajišťujeme:
      vypracování rešerší
      zpracování textu přihlášky
      podání a zastupování přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví
      obhajoba přihlášky
      sledování lhůt
      zajišťování plateb spojených s přihláškami
      přihlašování v zahraničí
      posudky
      licenční smlouvy
      konzultace

Ukázky průmyslových vzorů


Zpět na hlavní stránku