A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


    Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynález se považují technická řešení a způsoby výroby, které nejsou součástí známého stavu techniky. Za vynález se nepovažují objevy, vědecké teorie, matematické metody, vnější úpravy výrobku, plány a pravidla výkonu duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace.
    Doba ochrany je maximálně 20 let. Vztahy upravuje zákon č. 527/1990  Sb., ve znění zákonů č. 116/2000  Sb. a č.  207/2000 Sb.

    Příklad ochrany:
      konstrukční řešení židle
      způsob výroby židle
      zařízení na výrobu židle


    OCHRANA VYNÁLEZŮ - v oblasti patentů na vynález, topografií polovodičových prvků zajišťujeme:
      vypracování rešerší
      zpracování textu přihlášky
      podání a zastupování přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví
      obhajoba přihlášky
      sledování lhůt
      zajišťování plateb spojených s přihláškami
      přihlašování v zahraničí
      PCT přihlášky
      posudky
      licenční smlouvy
      konzultace


Zpět na hlavní stránku